Trường Trung học cơ sở Đông Bình nằm cạnh quốc lộ 54, thuộc địa phận ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, trường được thành lập theo quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2010 của UBND huyện Bình Minh (nay là thị xã Bình Minh). Tiền thân của trường là trường phổ thông cơ sở A Đông Thành , năm 1990 thực hiện theo quyết định số 21/ QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 1990 của UBND huyện Bình Minh tách thành trường phổ thông cấp 2A Đông Thành đến năm 1995 thực hiện quyết định số 31/QĐ-SGD-ĐT/TCCB ngày 22 tháng 8 năm 1995 đổi tên thành Trường trung học cơ sở Đông Bình cho đến nay. Trường hiện nay có diện tích 14.392,7m2., cơ sở vật chất gồm 17 phòng học và khối hành chính gồm các phòng chức năng đạt tiêu chuẩn, có sân chơi, bãi tập, hệ thống thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Năm học 2016-2017, tổng số cán bộ giáo viên và nhân viên là 69 người, có 56 GV đều có trình độ đạt chuẩn trong đó trên chuẩn là 45 GV đạt 72.3%. Trường có 32 lớp với tổng số học sinh là 1064 em.

1

Về công tác quản lý, trường có đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, có tầm nhìn chiến lược và khả năng quy tụ quần chúng cao…

3

Về tài chính, kinh phí cho trường hoạt động do ngân sách nhà nước cấp bao gồm: lương, hoạt động phí và nguồn trích lại từ thu học phí. Với nhiều chính sách ưu đãi của ngành, cộng với chủ trương xã hội hóa giáo dục, trường có đủ nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động dạy và học.

4

Là đơn vị sự nghiệp công lập, trường hoạt động dựa trên Điều lệ trường trung học. Cơ quan chỉ đạo trực tiếp của trường là Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bình Minh. Bộ máy điều hành nhà trường là Ban lãnh đạo gồm 03 đồng chí được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm.